T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi


T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Kadırlı Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç Ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 17/10/2019 

KURUMSAL AMAÇLAR

 

KURUMSAL HEDEFLER

Amaç-1.

 

Nitelikli, kaliteli ve güvenli sağlık hizmeti sunmak.

Hedef-1:Sağlık tesisimizin mevcut kapasitesini

arttırmak

Hedef -2:Hizmet sunumunda kalite ve verimliliği artırmak ve sürdürülebilirliğini sağlamak

 

Hedef-3:Kalite ve verimlilik kriterlerini objektif olarak ölçmek(öz değerlendirmeler yapmak)

 

 

Amaç-2.

 

 

Hastanepersonelininitelikveniceliknündengeliştirmek.

Hedef-1:İhtiylardoğrultusundahastanedeçalışacakidarive hizmet alım personel sayısıartırmak.

 

Hedef-2:Hastane çalışanlarına yönelik kişisel gelişim eğitimleri vermek.

 

Hedef-3:Sağlık çalışanlarının deneyim ve yeterliliğini artıracak eğitim programlarına katılımını arttırmak

 

Amaç-3.

 

Hastane alt yapı ve donanım eksikliklerini gidermek

 

 

 

Hedef-1: Hastanemizbinasındagerekligörülentamiratve tadilatların SKS’ye uygunyapımasının sağlanması..

Hedef-2:Hastanemiz atık deposunun yenilenerek atık yönetmeliğine uygun hale getirilmesi

 

Hedef-3:Yataklı servislerimizde bulunan refakatçi koltuklarının yenilenmesi

 

 

Amaç-4

 

Teknolojik alt yapıyı etkin bir şekilde kullanmak

 

Hedef-1:Hastanemizin aşağıda yer alan sistemleri etkin bir şekilde kullanmasını sağlamak

MHRS (Merkezi Hastane Randevu Sistemi)

ÇKYS (Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi)

İKYS (İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi)

TSİM(Temel Sağlık İstatistikleri Modülü)

MKYS (Malzeme Kaynakları Yönetim Sistemi Uygulamaları)

Sağlık-Net veri gönderimi

E Reçete

 

 

 

Amaç-5

 

Sağlık hizmetleri sunumundan duyulan memnuniyeti arttırmak

Hedef-1:Tanıtım, halkla ilişkiler faaliyetlerinin kurumsal olarak arttırılması.

 

Hedef-2:Anket uygulamaları, web uygulamaları, dilek ve öneri kutuları vb.uygulamaların daha aktif kullanılması.

 

Hedef-3:Karar alma sürecinde sağlık hizmetinden yararlanan hasta ve yakınlarının bilgilendirilmesi ve aktif katılımlarının sağlanması.

Hedef-4:Sağlık hizmeti alanlarının, engelli ve erişim zorluğu yaşayanlara yönelik çalışmaların yapılması.

 

Amaç-6

 

Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını arttıracak, mutlu ve güvenli bir iş ortamını sağlayacak bir alt yapının oluşturulması

Hedef-1: Çalışanlarımızın moral ve motivasyonlarını artıracak sosyal aktivitelerin planlanması

 

Hedef-2:Çalışmayı takdir edip, ödüllendiren bir yönetim anlayışı sağlanması

 

Hedef-3:Kamuoyunda sağlık çalışanlarının saygı ve itibar görmesine yönelik çalışmalar yapmak

 

 

Amaç-7

 

Mevcut kaynakları olabildiğince etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek

Hedef-1:Sağlık hizmeti sunumunu hasta memnuniyetini esas alarak yeterli, kaliteli, en az maliyetle yeterli mali sürdürülebilirlikle sağlamak

Hedef-2:Akılcı ilaç ve tıbbi malzeme kullanımının teşvik edilmesi

 

Hedef-3:Hastanemizde enerji verimliliği çalışmaları yapmak(Hastanenin elektrik, su, doğalgaz vb. tüketimindetasarrufsağlamak.)

Hedef-4:Tıbbi atıkları minimum düzeye indirmek.

Hedef-5:Tıbbi cihazların ve sarfların uygun ve etkin kullanımını sağlamak.

 

Amaç-8

Hastanenin gelir gider dengesini iyileştirmek ve hastane işletmeciliğinde verimliliği arttırmak

 

Hedef-1:Hastanemizde fiziki alan yetersizliği olan hizmet birimlerinin yapılacak düzenlemelerle daha uygun alanlara taşınmasını sağlamak.

Hedef-2:Gelir arttırıcı olitikalar oluşturmak.

Hedef-3:Gider azaltıcı faaliyetlerde bulunmak.

Hedef-4:Eksikliklerin tespiti sonrası kaçaklara sebep olan faktörleri ortadan kaldırmak.

Amaç-8

Hasta hizmetlerinde hakkaniyeti sağlamak

Hedef-1:Hastaların sağlık hizmetinde sağlanması esnasında eşit haklardan yararlanması için mücadele vermek.

 

Amaç-9

Hastane hizmetlerinde zamanlılığı sağlamak

Hedef-1:Hasta şikayetlerini azaltarak memnuniyeti sağlamak.

Hedef-2:Hastaların teşhis,tedavi ve bakım hizmetlerinin ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir zaman aralığında sonuçlandırılmasını sağlamak.